ΥΛΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων

Posted on

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Κωδικός: FIN302

Εξάμηνο: B

Διδάσκοντες: Δ. Καινούργιος

Σκοπός

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξετάσει την επιχείρηση ως ένα χρηματοοικονομικό οργανισμό που λαμβάνει αποφάσεις οι οποίες ικανοποιούν τα αιτήματα των ιδιοκτητών-μετόχων. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζει και αναλύει ζητήματα που συνδέονται με το πώς τα διευθυντικά στελέχη χρησιμοποιούν τη χρηματοοικονομική θεωρία για να λύσουν προβλήματα στην πράξη. Δίδεται στους φοιτητές εποπτεία σε θέματα όπως η χρονική αξία του χρήματος, η αποτίμηση ομολόγων και μετοχών, η ανάλυση και αξιολόγηση κεφαλαιουχικών επενδύσεων, το κόστος κεφαλαίου, η χρηματοδότηση, οι πολιτικές δανεισμού και διανομής κερδών,ο χρηματοοικονομικός προγραμματισμόςκαι έλεγχος,η χρηματοοικονομική ανάλυση οικονομικών καταστάσεωνκαι οι συγχωνεύσεις και εξαγορές επιχειρήσεων.

Διδακτικά Βοηθήματα

Brealey Richard, Myers Stewart, Allen Franklin, Αρχές Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων, 10η Αμερικάνικη – 1η Ελληνική Έκδοση, UTOPIA Εκδόσεις, Αθήνα, 2013

Μ. Ξανθάκης, Χρ. Αλεξάκης, Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων, Εκδόσεις Σταμούλης, Αθήνα 2006.

 

Ύλη 2015-2015 εαρινό

H ύλη περιλμβάνει τις ασκήσεις που βρίσκονται στην η-ταξη(ειναι ανεβασμένα τα αρχεία και στο site μας,στις σημειώσεις) και τα εξής κεφάλαια απο το βιβλίο Brealey Richard, Myers Stewart, Allen Franklin, Αρχές Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων:

Εξεταστέα Ενότητα

Κεφάλαιο

Τίτλος

Πρώτο μέρος: Αξία

1

Στόχοι και διακυβέρνηση της επιχείρησης

2

Πώς υπολογίζονται οι παρούσες αξίες

3

Αποτίμηση ομολόγων

4

Η αξία των κοινών μετοχών

5

Καθαρή παρούσα αξία και άλλα επενδυτικά κριτήρια

6

Λήψη επενδυτικών αποφάσεων με τον κανόνα της καθαρής παρούσας αξίας

Δεύτερο μέρος: Κίνδυνος

9

Κίνδυνος και κόστος κεφαλαίων

Πέμπτο μέρος: Πολιτική διανομής κερδών και κεφαλαιακή διάρθρωση

16

Πολιτική διανομής κερδών

17

Πόσο σημαντική είναι η πολιτική δανεισμού;

18

Πόσο πρέπει να δανείζεται μια εταιρία;

Ένατο μέρος: Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός και διαχείριση κεφαλαίου κίνησης

29

Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός

30

Διαχείριση κεφαλαίου κίνησης

ΥΛΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Λογιστική ΙΙ

Posted on

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ

Κωδικός: ACC201 

Εξάμηνο: B

Διδάσκοντες:

Νικόλαος Ηρειώτης – Δημήτριος Μπάλιος – Ιωάννης Ντόκας – Κανέλλος Τούντας – Άννα Δονάτου – Ευάγγελος Πούτος

Σκοπός:

Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να κατανοήσει ο φοιτητής τα πλέον πολυσύχναστα εργαλεία και τις σημαντικότερες εξειδικευμένες μεθόδους, οι οποίες χρησιμοποιούνται στην εφαρμογή της χρηματοοικονομικής (Γενικής) λογιστικής στις οικονομικές μονάδες, να γνωρίσει το περιεχόμενο του Κώδικα Βιβλίων και στοιχείων, να εμβαθύνει στην Λογιστική Τυποποίηση που εφαρμόζεται στην Ελλάδα (Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο), καθώς και αρχικές γνώσεις πάνω στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (όπως αυτά μετονομάζονται σε Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Διδακτικά βοηθήματα 

1) Δημήτρη Γκίκα, «Χρηματοοικονομική Λογιστική», εκδ. Γ. Μπένου, Αθήνα 2008.

2) Δ. Χέβα, Α. Μπάλλα «Χρηματοοικονομική Λογιστική», εκδ. Γ. Μπένου, Αθήνα 2008.

3) Χρίστου Βλάχου, «Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, τόμος Α’ & Β’, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2009.

4) Σημειώσεις διδάσκοντος «Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων» και «Ανάλυση και Ερμηνεία Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου».

Υλη 2013-2014

Ενδεικτική λυμένη άσκηση θα βρείτε εδώ>>

Στη ύλη περιλαμβάνονται οι διαλέξεις και οι ασκήσεις που είναι ανεβασμένες στην η-ταξη του μαθήματος(βλ σύνδεσμο παραπάνω)

ΥΛΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Εφαρμοσμένη Οικονομετρία

Posted on

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ

Κωδικός: QNT301

Εξάμηνο: Β

Διδάσκοντες: Δ. Μόσχος & B.Δαλλα

Βιβλιογραφία:

Γ. Κ. Χρήστου, «Εισαγωγή στην Οικονομετρία-Ενιαίο», Εκδόσεις Gutenberg, 2011.

Σκοπός:

Το μάθημα επικεντρώνεται στη χρήση οικονομετρικών μεθόδων, για την εμπειρική ανάλυση συγκεκριμένων οικονομικών προβλημάτων και φαινομένων. Η εμπειρική διερεύνηση του προβλήματος περιλαμβάνει την επιλογή στοιχείων, την εξειδίκευση του οικονομετρικού υποδείγματος, την επιλογή της κατάλληλης τεχνικής και τη χρήση προγραμμάτων Η/Υ για την εφαρμογή των μεθόδων εκτίμησης. Δίνεται έμφαση στη εκτίμηση δυναμικών οικονομετρικών σχέσεων.

 1. Δυναμικά οικονομετρικά υποδείγματα
 2. Μη στάσιμες σειρές και έλεγχοι μη στασιμότητας
 3. Συνολοκλήρωση: Έλεγχοι συνολοκλήρωσης και εκτίμηση
 4. Υπόδειγμα διόρθωσης σφαλμάτων
 5. Διανυσματικά αυτοπαλίνδρομα υποδείγματα
 6. Εκτίμηση δυναμικών υποδειγμάτων και αξιολόγησή τους με έμφασή σε υποδείγματα:
 • κατανάλωσης
 • ζήτηση χρήματος
 • διαμόρφωσης τιμών
 • ισοδυναμίας αγοραστικής δύναμης
 • διεθνών αλληλεπιδράσεων
ΥΛΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Οικονομική Ανάλυση του Χρήματος και της Πίστης

Posted on

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ(ΧΡΗΜΑ-ΠΙΣΤΗ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ)

Κωδικός: FIN301 

Εξάμηνο: Α

Διδάσκων: Π. Αλεξάκης

Bιβλίο

Εισαγωγή στη Νομισματική Θεωρία του Παπαδάκη τόμος Α

Σκοπός

Η εισαγωγή των φοιτητών στη σημασία και στο ρόλο του χρήματος στην οικονομία, μέσα από την παρουσίαση της θεωρίας του χρήματος, της πιστωτικής λειτουργίας, του ρόλου των χρηματοπιστωτικών οργανισμών και της νομισματικής πολιτικής

‘Υλη 2015-2016

Η ύλη είναι οι διαφάνειες που βρίσκονται στο e-class.

ΥΛΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Συγκρότηση Κοινωνικών Επιστημών

Posted on

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κωδικός: SOC301

Εξάμηνο: A

Διδάσκων: Α.Κακριδής

Το μάθημα προσφέρει μια εισαγωγή στην πολιτική (και κοινωνική) φιλοσοφία, δίνοντας έμφαση στην επαφή των φοιτητών με τα πρωτότυπα κείμενα διαφορετικών στοχαστών, και τον προβληματισμό πάνω σε θεμελιώδη ζητήματα που απασχολούν τις κοινωνικές επιστήμες. Μερικά από τα βασικά ζητήματα που εξετάζονται είναι: ο ρόλος του κράτους, θεωρίες κοινωνικού συμβολαίου και η κριτική τους, ο φιλελευθερισμός και η κριτική του, ωφελιμισμός, η δημοκρατία και τα προβλήματά της, τα ατομικά δικαιώματα και οι ελευθερίες, και η δικαιοσύνη. Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση της εξέλιξης της σύγχρονης δυτικής πολιτικής φιλοσοφίας, μέσω συγκεκριμένων θεματικών ενοτήτων και συγγραφέων

Διδακτικά Βοηθήματα 

Κιτρομηλίδης, Πασχάλης Μ. 2000. Νεότερη Πολιτική Θεωρία, Αθήνα: Aντ. Σάκκουλας.

Ύλη 2013-2014

Κατεβάστε το αρχείο του καθηγητή εδώ.Για τις απαντήσεις στις ερωτήσεις του καθηγητή επικοινωνίστε μαζί μας μέσω εμαιλ

Διευκρινίσεις :  ύλη του μαθήματος προσδιορίζεται από τις ερωτήσεις που δίνονταν στο τέλος κάθε θεματικής ενότητας και βρίσκονται στο αρχείο «Οδηγός Διαλέξεων – Βιβλιογραφία». Σπεύδω ωστόσο να προσθέσω ότι από την τελευταία θεματική ενότητα (VIII. Hδημοκρατία και τα προβλήματά της), οι ερωτήσεις 5-6 δε θα εξεταστούν, εφόσον τα αντίστοιχα κείμενα δε συζητήθηκαν στην αίθουσα. Ωστόσο, οι ερωτήσεις 3 και 4, που προϋποθέτουν την ανάγνωση του κειμένου του Amartya Sen, θεωρούνται μέρος της ύλης.τα θέματα θα περιλαμβάνουν ερωτήσεις βαθμολογικής αξίας τουλάχιστον 20 μονάδων, εκ των οποίων θα πρέπει να διαλέξετε τρεις. Συνεπώς, σας δίνεται η ελευθερία της επιλογής θεματικών ενοτήτων που προτιμάτε / κατανοείτε καλύτερα